Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. PODMÍNKY UŽITÍ WEB. ROZHRANÍ
Webové rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.sekackyvrchlabi.cz (dále jen „webové rozhraní“), které
provozuje podnikatel

Martin Hrubý, se sídlem Na samotě 636, 543 01, Vrchlabí,

IČ: 48627402,

DIČ: CZ7005213589,

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vrchlabí, č. j.
_____________________

Adresa pro doručování: Martin Hrubý, Nádražní 472, 543 01, Vrchlabí

Telefonní číslo: +420 603 450 945
+420 603 450 946

Kontaktní e-mail: hruby@hruby-m.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní
nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a
upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře
dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované
údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do
uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití
uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity
nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu
v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a
spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na
webovém rozhraní.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud
prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů
nebo těchto podmínek užití.

2. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše
osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání
dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní
souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném
rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým
zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto
postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění
objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují
nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv
výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště
či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní,
jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na
webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.
Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to,
zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

2.2. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu
účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou
podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání
analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze
uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.
Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi
elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a jsme vedeni v registru u Úřadu pro
ochranu osobních údajů pod registračním číslem _________.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

2.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme externímu dopravci a osobám podílejícím se na dodání
zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány
v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

Vaše e-mailová adresa je pak předávána společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.
jakožto provozovateli portálu Heureka.cz, která Vám za účelem zjištění Vaší spokojenosti
s provedeným nákupem zašle v rámci námi sjednaného programu „Ověřeno zákazníky“
anonymní e-mailový dotazník. Takto předané osobní údaje nebudou předány žádné další
třetí osobě.

2.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování
(informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci).
Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte
právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí
zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
 požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
 požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem
s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění
obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.

3. Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále
jen "Google").

3.1. Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory
ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují
analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou
společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní
a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec.
Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno
zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností
Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

3.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v
internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a
další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším
autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit,
kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a
textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků.

4.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do
našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného
obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

5.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může
dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích
subjektů.

5.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového
rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy,
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému
nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by
mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové
rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v
rozporu s jeho určením či účelem.

5.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a
bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci
přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat
zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou
webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo
neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní,
a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti
škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 3.6.2015

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.